Generella Regler och Villkor

För Avgiftsbelagda ("Premiumuppskrivning") och Gratisklassifierad Annonsering ("Gratis Uppskrivning")

Dessa Generella Regler och Villkor ska träda i effekt från: 01:05:2018

1
§ 1 Generella bestämmelser

(1) Dessa Generella Regler och Villkor tillämpas till ansvarsförhållandet mellan campstar Worldwide Camping GmbH, Stadtdeich 5, 20097 Hamburg (härefter refererad till som "campstar") och företag inom betydelsen av § 14 av den tyska Civilkoden, som driver campingar (härefter refererad till som "operatören") och som drar användning av campstar.com-tjänsten för avgiftsbelagd annonsering (härefter refererade till som "Premier") och/eller gratis annonsering (härefter refererad till som "Gratis Uppskrivning").

(2) Dessa Generella Regler och Villkor kompletteras av campstars Generella Användarvillkor och campstars tillfälliga lista över tjänster och prislista.

(3) Operatören kan välja mellan en gratis- och en premiumuppskrivning. Gratisuppskrivningen inkluderar den grundläggande placeringen på campstar.com, men utan förmånerna från en premiumuppskrivning. Premiumuppskrivningar är uppdelade i tre olika kategorier (silver, guld och platinum), och kan köpas som ett-års-kontrakt och för en obegränsad varaktighet. Fördelarna av Premierna kan hittas här: https://www.campstar.com/sv/campsites/subscription/

2
§ 2 Bildande av kontrakt

(1) I enlighet med operatörens registrering till campstar.com och överförandet utav innehållet, ett erbjudande ska uppstå mellan parterna att ingå ett avtalsförhållande.

(2) Följt av mottagande av erbjudandet ska campstar besluta med sitt egna omdöme om ett sådant erbjudande ska accepteras. Acceptering av Operatörens erbjudande sker med en elektronisk bekräftelse av kontraktet.

(3) Operatörer ska endast tillåtas att registrera sig på webbsidan om de är en juridisk enhet eller är en naturlig person eller associationer av personer med full kapacitet att ingå avtalsförhållanden. Personer som registrar för tjänsten måste ha full behörighet att ingå kontrakt å operatörens vägnar.

3
§ 3 Kontraktets omfattning

(1) Operatören ska vara berättigad att uppta campstar för syften av publicera Premiumuppskrivning och/eller Gratis Uppskrivning. campstar ska erbjuda Operatören en urval av tjänstepaket i det här avseendet. campstars tillfälliga urval av servicepaket och priser är bifogad i dessa Generella Regler och Villkor.

(2) campstar anförtros att inkludera innehållet som har gjorts tillgängligt av Operatören i syfte till Premiumuppskrivning och/eller Gratis Uppskrivning (härefter refererat till som "Innehåll") på www.campstar.com och att göra sådant innehåll tillgängligt för den avtalade period. Av tekniska anledningar är det inte alltid möjligt att nå Innehållet från Premiumuppskrivningarna och/eller Gratis Uppskrivningarna vid särskilda tidpunkter, eller sådant innehåll kan endast nås på en reglerad grund, t.ex. i fall av oförutsedda systemavbrott eller andra tekniska incidenter.

(3) Där Operatörens tjänstepaket också inkluderar en leverans av arbetsresultat att skapas av campstar (så som bilder och filmproduktion), ska campstar, följande enligt Operatörens godkännande, också göra dessa tillgängliga på www.campstar.com i enlighet med § 3 Para. 2 ovan och göra sådant innehåll tillgängligt för den avtalade perioden i enlighet med dessa Generella Regler och Villkor. campstar beviljar Operatören i den omfattning anges häri en icke-uteslutande, icke-överförbar, icke-underlicensbar licens, för varaktigheten av den avtalade perioden för den tillämpliga Premiumuppskrivningen, för att använda sådana delresultat för annonsering på www.campstar.com och att distribuera och göra sådana delresultat tillgängliga på operatörens egna online-närvaro. Operatören ska endast vara berättigad att redigera delresultaten med samtycke från campstar. Användandet av delresultat på webbsidor till campstars konkurrenter är uttryckligen förbjuden.

(4) Efter slutandet av kontraktet, mottager Operatören möjligheten att sköta sin profil genom funktionerna erbjudna på den så kallade Campstar Cockpit (härefter refererat till som "Cockpit"). Via Cockpiten kan Operatören ändra information och annat innehåll tillgängligt till campstar och, framför allt, ladda upp bilder på sin camping (härefter refererat till kollektivt som "innehåll"). I vissa fall har campstar redan lagt upp foton av Operatörens camping (härefter refererat till som "campstarbilder") redan närvarande på Cockpit. Operatören kan använda Cockpits valfunktioner för att besluta vilka foton som ska visas upp på sin campingprofil i framtiden. För att försäkra det effektiva beviljandet av rättigheter till campstars bilder i enlighet med § 4 av dessa Generella regler och Villkor, Operatören får endast välja campstarbilder som Operatören själv har producerat eller har effektiva rättigheter för. Ett foto som inte har valts av Operatören ska följaktligen raderas från Cockpit av campstar. Innehållet och campstarbilderna härefter kollektivt refererat till som "innehåll".

4
§ 4 Omfattning av licenser i innehållet

(1) Härmed beviljar Operatören campstar en icke-uteslutande, evig, världsomfattande, överförbar och underlicensierbart licens, utan restriktioner för användning, att utnyttja innehållet både online och offline, inkluderat utan begränsa rättigheten att göra något innehåll offentligt tillgängligt och att återskapa, distribuera och redigera sådant innehåll.

Och utan begränsning, instämmer Operatören uttryckligen till att innehållet kan översättas och inkorporera i erbjudanden utanför campstar.com

(2) Operatören försäkrar att Operatören själv har producerat innehållet eller genom en tjänsteleverantör anlitad av Operatören och har mottagit rättigheterna och samtycket nödvändigt för utförandet av kontraktet. Operatören försäkrar att innehållet inte kränker några rättigheter till tredje parter. I enlighet med detta, ersätter Operatören campstar fullt ut i alla anspråk från tredje parter (inkluderat rimliga juridiska kostnader).

(3) Operatören beviljar campstar rättigheterna till campstarbilderna i den stund Operatören väljer campsarbilderna som en del utav Cockpit-funktionen.

5
§ 5 Radering av innehåll och uppsägning

(1) Operatören är ensamt ansvarig för lagligheten i innehållet. Operatören representerar att innehållet inte kränker rättigheterna hos någon tredje part och att inget av innehållet innehåller något material som är rasistiskt, sexistiskt eller på annat sätt kränkande och/eller diskriminerande.

(2) campstar ska vara berättigad att radera allt innehåll som är:

- kränker rättigheterna hos någon tredje part; eller

- bryter någon tillämplig lag eller reglering; eller

- innehåller något förbjudet innehåll inom betydelsen av paragraf (1) ovan.

(3) Om något innehåll är raderat i enlighet med paragraf (2) ovan, ska campstar meddela Operatören om sådan radering utan dröjsmål, och ska förse Operatören med möjligheten att förse en icke-kränkande version av innehållet. Sådan radering ska inte på något sätt påverka Operatörens betalningsplikter.

(4) Avtalsförhållandet mellan campstar och Operatören kan, i fall av Premiumuppskrivning, bli uppsagt av båda parterna utan anledning med en månads varsel att ta i effekt på utgångsdatumet av de ursprungliga villkoren för detta avtal. Sådan uppsägning ska göras i skriven form till campstar Worldwide Camping GmbH, Stadtdeich 5, 20097 Hamburg eller via e-mejl och skickas till: info@campstar.com

(5) I fall av Gratis Uppskrivning eller liknande gratistjänster, skulle Operatören inte längre önska att innehåll relaterat till sina tjänster bli publicerat på campstar.com, ska campstar radera sådant innehåll utan dröjsmål efter mottagande av en skickad förfrågan via en kontaktformulär från campstar.com

(6) Premiumuppskrivningar kan köpas av Operatören för en obegränsad tidsperiod, eller en bestämd tidsperiod på ett år. Om en premie köps för en obegränsad tidsperiod, ska villkoren för kontraktet förlängas med ett år om kontraktet inte har effektivt sagts upp där innan. Om en premie köps för en begränsad tidsperiod på ett år, avslutat kontraktet automatiskt efter ett år.

6
§ 6 Ersättning

(1) Avgifterna för de levererade tjänsterna till Operatören i fall av Premiumuppskrivning ska endast faktureras av campstar i elektronisk form, att skickas med e-mejl. Den slutliga summan angiven i fakturan ska förfalla till betalning direkt vid mottagande av fakturan.

(2) Avgifterna kan bli betalda med kreditkort eller SEPA-banköverföringar eller med andra liknande medel som parterna har avtalat om.

(3) Skulle Operatören misslyckas att utföra betalningen på begäran , ska Operatören gottgöra campstar i enlighet med dessa extra avgifterna som har uppkommit, förutom i den utsträckningen att Operatören inte är skyldig till misslyckandet att utföra betalningen, eller kan bevisa att campstar inte har lidit några förluster överhuvudtaget eller materiel förlust lägre än de hävdade extra avgifterna.

(4) De tillfälliga priserna för Premiumuppskrivningen kan ses här: https://www.campstar.com/sv/campsites/subscription/

(5) Individuella avtal för rabatter på online-annonser är giltiga endast en gång och förnyar sig inte med förlängning av kontraktet, om det inte var avtalat från början.

7
§ 7 Gottgörelse

Operatören ska gottgöra campstar och hålla campstar oskadlig i enlighet med alla anspråk och allt väckt emot campstar från tredje parter p.g.a. kräkningar från Operatörens innehåll. Detta ska inte tillämpas om och i den utsträckningen Operatören inte är ansvarig för en sådan kränkning.

8
§ 8 Garanti

(1) campstar garanterar inte att tjänsterna ska vara fria från tekniska defekter, och (utan begränsning) garanterar inte att webbsidan eller innehållet på webbsidan ska finnas tillgängligt utan avbrott, än heller att Operatörens innehåll ska distribueras på ett komplett och/eller felfritt sätt.

(2) Där campstar faller under juridiskt verkställande krav, ska campstar initialt vara berättigad att rätta bristningar av plikter genom en repetitionsprestanda.

(3) Vid händelse i fall av force majeure, ska campstar inte krävas att utföra sina plikter. Force majeure inkluderar alla oförutsebara händelser samt händelser utom varje parts kontroll. Dessa ska inkludera, utan begränsning, juridiska arbetstvister, åtgärder tagna av offentliga myndigheter, fel i kommunikationsnätverk, störningar i elnätverk och andra diverse tekniska avbrott och störningar utanför campstars kontoll.

9
§ 9 Begränsningar och uteslutningar av ansvar

(1) campstar ska endast vara ansvarig för skador, annat än i fall av materiella brister i detta avtal, om och till den utsträckningen är grovt oaktsamhet eller engagerar sig i avsiktlig försummelse. I fall av en materiel brytning av det här avtalet, ska campstar vara ansvarig för allt uppförande som ledde upp till bördan.

(2) Utom i fall av grov oaktsamhet eller avsiktlig försummelse, ska campstars ansvar vara begränsat till mängden skador som skulle typiskt kunna förutses vid tidpunkten detta avtal gicks in i.

(3) campstar ska endast vara ansvarig för indirect eller konsekventa förluster eller skador, inkluderat förlust av vinst, endast i fall av grov oaktsamhet eller avsiktlig försummelse från campstars del.

(4) Utelämningen och begränsningar av ansvar angivna ovan ska inte tillämpas i fall av uttryckligt antagande av ansvar från campstar i form av gottgörande, än heller i enlighet för någon förlust eller skador som uppstår från förlust av liv, kroppslig skada, eller skada till hälsan, än heller i enlighet för någon annan förlust eller skada som inte kan uteslutas enligt lag.

10
§ 10 Prisändringar för Premier/Ändringar till dessa Generella Regler och Villkor

(1) Ändringar i priser ska meddelas utav campstar i god tid så att Operatören ska kunna säga upp avtalsförhållandet i enlighet med med det i kontrakt avtalade varselperioden innan ett nytt pris kommer i effekt. Där Operatören inte lyckas få sådana rättigheter och fortsätter att ta emot campstars tjänster efter slutet av varselperioden tillämplig till prisändringen, sådana prisändringar ska bli bindande till båda parterna och alla framtida kostnader ska bli gjorda på sådan prisändring.

(2) campstar kan föreslå ändringar till dessa Generella Regler och Villkor med upp till två veckors varsel i skrift (inkluderat via e-mejl) genom att skicka de föreslagna ändringarna ej senare än två veckor innan de träder i kraft. campstars föreslagna ändringar till dessa Generella Regler och Villkor ska anses vara accepterade om inte Operatören protesterar till ändringarna i skrift (inkluderat via e-mejl) inom två veckor att ett sådant varsel har angetts. Operatörens uppmärksamhet ska dras till denna effekt i kontrakt i alla förslag till ändring.

11
§ 11 Plats för utförande, tillämpning av tysk lag, jurisdiktion

(1) Avtalsförhållandet mellan parterna i dessa Generella Regler och Villkor ska enbart regleras enligt lagarna i den Federala Republiken Tyskland, till uteslutning av Lagen om internationella köp (CISG)

(2) Där Operatören handlar som ett företag inom betydelsen av den tyska Kommersiella Koden (Handelsgesetzbuch), Hamburg ska vara den enda platsen för jurisdiktion för alla dispyter som uppstår ut från eller i samband med avtalsförhållandet mellan Parter och dessa Generella Regler och Villkor.

12
§ 12 Klausul om delbarhet

Vart och till vilken utsträckning en bestämmelse av dessa Generella Regler och Villkor är ogiltig, ska de kvarvarande bestämmelserna av detta Avtal förbli opåverkade. Den ineffektiva bestämmelsen ska ersättas av en som kommer närmast till betydelse och syfte av den ineffektiva bestämmelsen, i förhållande till ekonomisk effekt. Detsamma ska tillämpas där detta Avtal är tyst över något ämne i fråga.