Algemene Voorwaarden

Voor betaalde paktten ("Premium Listings") en gratis vermeldingen ("Listings") op campstar.com

Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 01.05.2018

1
Algemene Voorwaarden

Voor betaalde pakketten ("Premium Listings") en gratis vermeldingen ("Listings") op campstar.com

Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 01.05.2018

2
Algemene bepalingen

(1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contractuele relatie tussen campstar Worldwide Camping GmbH, Stadtdeich 5, 20097 Hamburg (hierna "campstar" genoemd) en bedrijven in de bepaling van § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) die campings beheren (hierna "exploitanten" genoemd) en gebruik maken van de service van campstar.com voor betaalde advertenties (hierna "Premium Listings" genoemd) en/of gratis vermeldingen (hierna "Gratis Listings" genoemd).

(2) Daarnaast zijn de campstar Algemene Gebruiksvoorwaarden en de huidige campstar service en prijslijst van toepassing.

(3)     De exploitant kan in principe kiezen tussen een gratis of een premium aanbieding. De gratis aanbieding omvat de basisplaatsing op campstar.com, maar zonder de voordelen van een premium aanbieding. Premium aanbiedingen zijn onderverdeeld in drie verschillende categorieën (Silver, Gold en Platinum) en kunnen worden gekocht op basis van een eenjarig contract van onbepaalde duur. De voordelen van Premium Listings zijn hier te vinden: https://www.campstar.com/nl/campings/subscription/

3
Sluiting van het contract

(1) Door de registratie van de exploitant op campstar.com en de overdracht van de inhoud wordt een aanbod gedaan voor het sluiten van een contractuele relatie tussen de partijen.

(2) campstar beslist naar eigen goeddunken of het aanbod wordt aanvaard nadat het is ontvangen. De aanvaarding van het aanbod van de exploitant geschiedt door middel van een opdrachtbevestiging in elektronische vorm.

(3) Registratie is alleen toegestaan voor de exploitanten zelf als het gaat om rechtspersonen of natuurlijke personen en partnerschappen met onbeperkte rechtsbevoegdheid. De persoon die zich registreert, moet gemachtigd zijn om effectieve contracten voor de exploitant te sluiten.

(4) Na het sluiten van het contract krijgt de exploitant de mogelijkheid om zijn/haar profiel te beheren via de functies die worden aangeboden in de zogenaamde campstar cockpit (hierna "cockpit" genoemd). Via de cockpit kan de exploitant informatie en andere inhoud ter beschikking stellen aan de campstar en in het bijzonder foto's van zijn/haar camping uploaden (hierna gezamenlijk aangeduid als "inhoud"). In bepaalde gevallen zal campstar al foto's van de camping van de exploitant (hierna "campstar foto's" genoemd) in de cockpit publiceren voordat er aanpassingen zijn gedaan door de exploitant. De exploitant kan de keuzefuncties van de cockpit gebruiken om te beslissen welke foto's in de toekomst op zijn/haar campstarprofiel worden weergegeven. Om de effectieve toekenning van rechten op campstar foto's in overeenstemming met § 4 van deze AV te garanderen, mag de exploitant alleen campstar foto's selecteren die hij/zij zelf heeft gemaakt of waarvoor hij/zij effectief rechten kan toe eigenen. Alle foto's die niet door de exploitant zijn geselecteerd, worden vervolgens door campstar uit de cockpit verwijderd. De inhoud en de campstar foto's worden hierna gezamenlijk aangeduid als "inhoud".

4
Reikwijdte van de overeenkomst

(1) De exploitant heeft het recht om campstar in te schakelen voor het publiceren van Premium-pakketten en / of gratis vermeldingen. Campstar biedt de exploitanten in dit opzicht een scala aan diensten en servicepakketten. De huidige reeks aan servicepakketten en prijzen van campstar zijn bij deze Algemene Voorwaarden toegevoegd: https://www.campstar.com/nl/campings/subscription/

(2) campstar is verplicht de inhoud van de door de exploitant ter beschikking gestelde premium- en/of gratis aanbiedingen (hierna "inhoud" genoemd) op www.campstar.com te plaatsen en gedurende de overeengekomen periode ter beschikking te houden. Door technische redenen kan het voorkomen dat het tijdelijk niet- of slechts in beperkte mate mogelijk is om de inhoud van premium vermeldingen en/of gratis vermeldingen op campstar.com te vinden. Denk hierbij aan gevallen van onvoorziene systeemstoringen of andere technische belemmeringen.

(3) Voor zover het advertentiepakket van de exploitant ook het ter beschikking stellen van de door campstar gecreëerde werkresultaten (bijv. foto's of videoproducties) omvat, zal campstar deze ook op www.campstar.com plaatsen na goedkeuring door de exploitant overeenkomstig § 3 lid 2 hierboven en deze gedurende de overeengekomen periode overeenkomstig deze algemene voorwaarden ter beschikking houden. Campstar verleent de exploitant het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare recht, beperkt in de tijd tot de duur van de betreffende Premium Listing, om deze werkresultaten online beschikbaar te stellen voor advertentiedoeleinden op www.campstar.com en op de eigen website van de exploitant en deze te verspreiden. De exploitant heeft alleen recht om de resultaten van het werk te verwerken met toestemming van campstar. Het gebruik van de werkresultaten op de websites van concurrenten van campstar is uitdrukkelijk verboden.

5
Verlening van gebruiksrechten

(1) De exploitant verleent campstar gratis het niet-exclusieve, tijdelijke, ruimtelijke en objectief onbeperkte, overdraagbare en sublicentieerbare recht om de inhoud online en offline te exploiteren, in het bijzonder om de inhoud openbaar toegankelijk te maken, te reproduceren, te verspreiden en te bewerken.

In het bijzonder gaat de exploitant ermee akkoord dat de inhoud kan worden vertaald en geïntegreerd in advertenties buiten campstar.com.

(2) De exploitant verzekert dat hij/zij  de inhoud zelf of via een door hem ingeschakelde dienstverlener heeft geproduceerd en dat hij/zij de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste rechten en toestemmingen heeft ontvangen. De exploitant garandeert dat de inhoud geen inbreuk maakt op de rechten van derden. In dit verband vrijwaart de exploitant campstar tegen alle aanspraken van derden (inclusief algemene gerechtelijke kosten).

(3) De exploitant verleent campstar de rechten over de campstar foto's op het moment dat de exploitant de campstar foto's selecteert in het kader van de functionaliteiten in de cockpit; bovendien verleent de exploitant campstar de inhoud op het moment dat de inhoud wordt geüpload in de cockpit.

6
Verwijderen van inhoud en beëindiging

(1) De exploitant is als enige verantwoordelijk voor de wettelijke toelaatbaarheid van de inhoud. Hij/zij verzekert dat de inhoud geen inbreuk maakt op de rechten van derden en geen inhoud bevat van racistische, seksistische of anderszins beledigende en/of discriminerende aard.

(2) campstar heeft het recht om inhoud te verwijderen wanneer

- Deze inbreuk maken op de rechten van derden, of

- Wettelijke bepalingen schenden, of

- Niet-ontvankelijke inhoud bevatten overeenkomstig lid 1 hierboven

(3) In het geval van een schrapping op grond van lid (2) hierboven, zal campstar de exploitant onmiddellijk op de hoogte brengen van de schrapping en hem/haar de mogelijkheid geven om een correcte versie van de inhoud in te dienen. De schrapping heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van de exploitant.

(4) De contractuele relatie tussen campstar en de exploitant in het geval van premium aanbiedingen kan door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken tot het einde van de contractperiode. Opzegging moet schriftelijk worden gemeld aan campstar Worldwide Camping GmbH, Stadtdeich 5, 20097 Hamburg, Duitsland of per e-mail aan: info@campstar.com.

(5) Wanneer, in het geval van gratis listings of vergelijkbare gratis diensten een exploitant de publicatie van de inhoud, door middel van haar diensten, niet langer gepubliceerd wenst op campstar.com, of deze inhoud onmiddellijk na ontvangst wil wijzigen, zal campstar zonder vertraging de genoemde inhoud verwijderen na een melding via een contactformulier op campstar.com.

(6)    Premium Listings kunnen door de exploitant worden aangekocht voor onbepaalde tijd of voor een beperkte duur van één jaar. Bij aankoop van een Premium Listing voor onbepaalde tijd wordt de looptijd van het contract met een jaar verlengd indien het contract niet van tevoren daadwerkelijk is beëindigd. Als een Premium Listing wordt gekocht voor een beperkte periode van één jaar, eindigt het contract automatisch na één jaar.

7
Vergoeding

(1) De vergoeding voor de dienst die door de exploitant wordt gebruikt voor premium aanbiedingen wordt door campstar uitsluitend elektronisch per e-mail gefactureerd. Het op de factuur vermelde eindbedrag dient onmiddellijk na ontvangst van de factuur betaald te worden.

(2) De vergoeding kan in het bijzonder worden betaald met een creditcard, SEPA-automatische incasso, een bankoverschrijving of een andere methode waarmee beide partijen akkoord gaan.

(3) Wanneer de incasso mislukt, vergoedt de exploitant aan campstar de extra gemaakte kosten, tenzij de exploitant niet verantwoordelijk is voor de tekortkoming of kan aantonen dat de schade in het geheel niet of in aanmerkelijk mindere mate heeft plaatsgevonden.

(4)     De actuele prijzen van de Premium aanbiedingen kunt u hier bekijken: https://www.campstar.com/nl/campings/subscription/

(5)    Individueel overeengekomen kortingen op online advertenties zijn slechts eenmalig geldig en worden niet verlengd bij verlenging van het contract, tenzij vooraf overeengekomen.

8
Vrijstelling

De exploitant vrijwaart campstar voor alle claims en claims die door derden jegens campstar worden aangevoerd wegens schending van hun rechten door de inhoud van de exploitant. Dit geldt niet indien en voor zover de inbreuk niet aan de exploitant te wijten is.

9
Garantie

(1) Campstar aanvaardt geen garantie voor technische gebreken, in het bijzonder voor de ononderbroken beschikbaarheid van de website en de inhoud van deze website of voor de volledige en foutloze reproductie van de inhoud van de exploitant.

(2) Als een gebruiker recht heeft op wettelijke garantieclaim, heeft campstar in eerste instantie recht op aanvullende prestaties. Dit gebeurt meestal door de duur van de publicatie van de inhoud te verlengen.

(3) In geval van overmacht is campstar niet verplicht om taken gerelateerd aan getroffen onderwerpen uit te voeren. Onder overmacht worden alle onvoorziene omstandigheden en gebeurtenissen verstaan waarvoor geen van de partijen verantwoordelijk is. Dit zijn met name, maar niet uitsluitend, wettige industriële acties, officiële maatregelen, falen van communicatienetwerken, interferentie op het gebied van serviceproviders en andere technische storingen waarvoor campstar niet verantwoordelijk is.

10
Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid

(1) Campstar is aleen aansprakelijk voor schade, behalve in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, indien en voor zover de intentie of grove nalatigheid van campstar wordt aangerekend. In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, is campstar aansprakelijk voor elk verwijtbaar gedrag dat aanleiding geeft tot nalatigheid.

(2) Behalve in geval van opzet of grove nalatigheid, is de aansprakelijkheid van campstar beperkt tot het bedrag dat doorgaans te voorzien was op het moment van het sluiten van het contract.

(3) Een aansprakelijkheid voor de vergoeding van indirecte schade, met name voor gederfde winst, bestaat alleen met opzet of grove nalatigheid van campstar.

(4) De bovenstaande uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing in het geval van expliciete verantwoordelijkheid van campstar in de vorm van een schadevergoeding, noch in geval van verlies of schade die voortvloeit uit het verlies van mensenlevens, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid, noch met betrekking tot enig ander verlies of schade welke niet bij wet kan worden uitgesloten.

11
Prijswijzigingen voor Premium Listings/wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

(1) Prijswijzigingen worden door campstar tijdig aangekondigd, zodat de exploitant de contractuele relatie kan beëindigen in overeenstemming met de contractueel overeengekomen opzegtermijn op het moment van beëindiging voordat de nieuwe prijzen geldig zijn. Voor zover de exploitant dit recht niet uitoefent en gebruik blijft maken van de diensten van campstar na de geldigheidsperiode van de prijswijziging, wordt de prijswijziging bindend voor beide contractpartijen. Alle toekomstige kosten en factureringen worden verrekend op basis van een dergelijke prijsverandering.

(2) campstar kan de exploitanten wijzigingen in deze AV aanbieden met een opzegtermijn van twee weken door de gewijzigde voorwaarden uiterlijk twee weken voor de inwerkingtreding ervan schriftelijk of per e-mail aan de exploitanten te sturen. Het wijzigingsvoorstel van campstar wordt geacht te zijn aanvaard, tenzij er binnen twee weken na kennisgeving schriftelijk of per e-mail bezwaar wordt gemaakt tegen het wijzigingsvoorstel. De exploitant wordt in het kader van het wijzigingsaanbod specifiek op de hoogte gebracht van deze contractuele gevolgen.

12
Plaats van uitvoering, toepasselijkheid van Duits recht, jurisdictie

(1) De contractuele relatie en deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de verkoopwetgeving.

(2) Voor zover de exploitant een handelaar in de zin van het Wetboek van Koophandel (Handelsgesetzbuch) is, is Hamburg de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit en verband houden met de contractuele relatie en deze Algemene Voorwaarden.

13
Scheidbaarheidsclausule

Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet effectief is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De niet-effectieve bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling die de betekenis en het doel van de ongeldige bepaling op juridisch effectieve wijze het dichtst benadert. Hetzelfde geldt voor eventuele mazen in de wet en wanneer deze overeenkomst over een bepaalde kwestie niets zegt.