T&C voor camperverhuur

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website www.campstar.com voor de bemiddeling bij huurcontracten voor campers

§ 1        Voorwerp van de overeenkomst 

(1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contractuele relatie tussen campstar GmbH, Walcherstraße 1A, 1020 Wenen, Oostenrijk (hierna te noemen "campstar") en gebruikers van de website www.campstar.com, die via dit platform huurcontracten met verhuurders van campers (hierna te noemen "verhuurders") afsluiten (hierna te noemen "klanten"). 

(2) campstar verhuurt zelf geen campers.  

(3) campstar bemiddelt alleen motorhomes aan consumenten, niet aan ondernemers.  

(4) campstar biedt de klant uitsluitend de mogelijkheid om via de website www.campstar.com huurcontracten met Oostenrijkse en internationale camperverhuurders te initiëren en dergelijke contracten bij het afhalen van het voertuig af te sluiten. Het huurcontract wordt uitsluitend met de verhuurders gesloten. In dit verband zijn de klant en campstar uitsluitend gebonden door een vrije agentuurovereenkomst op basis van deze Algemene Voorwaarden.  

(5) campstar is geen reisdiensten of een totaliteit van reisdiensten (reizen) verschuldigd en bemiddelt niet. De wettelijke bepalingen betreffende het reiscontract zijn derhalve niet van toepassing. De klant huurt het voertuig alleen via het desbetreffende verhuurbedrijf en gebruikt het voertuig op eigen verantwoordelijkheid voor zijn eigen doeleinden.  

 

§ 2        Sluiting van het contract (klant met campstar/klant met verhuurder) 

(1) Een aanbod van de klant om een bemiddelingscontract met campstar te sluiten en de camper te boeken door hem bij het verhuurbedrijf te huren, wordt bindend gedaan wanneer aan het einde van het boekingsproces de knop "Nu boeken met betalingsverplichting" wordt geactiveerd.  

(2) Het aanbod van de klant wordt pas aanvaard nadat de beschikbaarheid van de te boeken camper door de verhuurder is gecontroleerd.  

(3) Als de verhuurder de beschikbaarheid van de camper bevestigt, aanvaardt campstar het aanbod van de klant om het bemiddelingscontract te sluiten door per e-mail een boekingsbevestiging en een voucher te sturen. De voucher geeft de klant het recht om met de verhuurder een huurovereenkomst te sluiten. Indien de verhuurder weigert het contract met de klant te sluiten, is campstar hiervoor niet aansprakelijk.  

(4) campstar zal zich inspannen om de boekingsbevestiging en de voucher binnen 5 werkdagen na de dag van ontvangst van de aanbieding van de klant te verzenden. Na deze periode is de klant niet langer gebonden aan zijn aanbod. Het staat de klant echter vrij een na het verstrijken van de termijn ontvangen boekingsbevestiging te aanvaarden.  

(5) De klant sluit dit huurcontract af met de verhuurder ter plaatse op het ogenblik van de overname van het voertuig. Het huurcontract en de huurvoorwaarden worden individueel opgesteld door de respectieve verhuurmaatschappij en zijn onderworpen aan de wetgeving van het respectieve land.  

(6) De huurovereenkomst en de huurvoorwaarden met het verhuurbedrijf kunnen ter plaatse bij het verhuurbedrijf worden ingezien voordat de huurovereenkomst wordt gesloten. Indien deze AV en de huurvoorwaarden van de verhuurders met elkaar in tegenspraak zijn, heeft het reglement van de huurvoorwaarden van de verhuurders voorrang.  

(7) campstar verstrekt de klant een samenvatting van de huurvoorwaarden van de respectievelijke verhuurder op de website en met de verzending van de boekingsbevestiging. Deze samenvatting dient enkel om de klant de eerste informatie te verschaffen over de respectieve geldige huurvoorwaarden. campstar kan niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de samenvatting van de huurvoorwaarden van de verhuurder en is daarvoor niet aansprakelijk.  

(8) Latere wijzigingen van de boeking door de klant zijn uitgesloten. 

 

§ 3        Prijzen 

(1) De op onze website vermelde prijzen van de campers zijn inclusief eventuele belasting over de toegevoegde waarde en zijn aangegeven in euro's of de desbetreffende nationale valuta.  

(2) Voor sommige aanbiedingen uit landen buiten de eurozone geeft campstar echter alleen een richtprijs in euro's aan. De afrekening met de verhuurder geschiedt in de desbetreffende nationale valuta. Campstar wijst daar in elk geval uitdrukkelijk op.  

 

§ 4        Categorie van de camper 

(1) Reserveringen en bevestigingen zijn alleen geldig voor de geboekte categorie en niet voor een specifiek model. De in elk geval genoemde voertuigen zijn een typisch voorbeeld van de voertuigcategorie. Het verhuurbedrijf behoudt zich het recht voor om de klant een voertuig van gelijke of hogere waarde aan te bieden.  

(2) De respectievelijke motorhomes die door het verhuurbedrijf aan de klant worden overhandigd, kunnen in lengte en hoogte variëren binnen de geboekte categorie of in geval van upgrades. Bij het vooraf reserveren van veerboten en kampeerplaatsen raadt campstar aan om telkens de grootste kampeerplaatscategorie te reserveren. campstar sluit aansprakelijkheid uit voor extra kosten en schade veroorzaakt door het ter beschikking stellen van grotere campers door de verhuurbedrijven.  

 

§ 5        Betaling 

(1) Bij het sluiten van de agentuurovereenkomst wordt 20% van de aan de verhuurder verschuldigde huurprijs verschuldigd. De resterende 80% van de huurprijs dient uiterlijk 180 dagen voor aanvang van de reis te worden voldaan. 

(2)  

(a) De klant heeft de mogelijkheid om te betalen met een creditcard, evenals, indien van toepassing, de alternatieve betaalmethoden in de afzonderlijke landen zoals aangegeven op de website van campstar.   

(b) Indien de klant de betalingswijze "bankoverschrijving" kiest, moet het bedrag van de bon in de oorspronkelijke valuta worden betaald. Alle daarmee verband houdende kosten zijn volledig voor rekening van de klant. Indien een bankoverschrijving niet in de oorspronkelijke valuta kan worden uitgevoerd, geldt zonder uitzondering de geldende wisselkoers van de Europese Centrale Bank

(3) Campstar is gerechtigd het bedrag namens de verhuurder te innen. In dit verband worden betalingen aan campstar geacht te zijn gedaan aan de exploitant. campstar maakt een betalingsbewijs aan dat per e-mail wordt verstuurd nadat de boekingsbevestiging is verstuurd.  

(4) campstar is noch een bank noch gemachtigd om banktransacties en financiële diensten van welke aard ook aan te bieden. Betalingen worden uitsluitend verricht via de betalingsdienstaanbieder Mangopay S.A., 59 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. Door de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden stemt de klant er uitdrukkelijk mee in de Algemene Voorwaarden van Mangopay S.A. te aanvaarden en daaraan gebonden te zijn.   

Campstar is een partnerschap aangegaan met Mangopay S.A. om financiële diensten te verlenen. Mangopay S.A. is een financiële instelling die in Luxemburg is geregistreerd onder nummer B173459 in het handels- en vennootschapsregister van Luxemburg. De door Mangopay S.A. geleverde diensten kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, (i) de afwikkeling van transacties, (ii) het verzamelen en verwerven van fondsen en/of (iii) het uitbetalen van fondsen (van derden).  

(5) Na ontvangst van de betaling ontvangt de Klant een reserveringsbevestiging die samen met de Voucher aan het Verhuurbedrijf moet worden overhandigd en een voorwaarde is voor de overdracht van de Camper. 

(6) Indien de klant van plan is om extra's en extra diensten te boeken, zal campstar dit doorgeven aan de verhuurder. De kosten hiervoor dienen door de klant betaald te worden, afhankelijk van het verhuurbedrijf bij boeking via campstar of direct ter plaatse in de lokale valuta.  

(7) Eventuele kosten voor het gebruik van de camper, in het bijzonder kosten voor bedrijfsmiddelen en brandstof, tolgelden, parkeerplaatsen, campings of veerboten zijn niet in de huurprijs inbegrepen. 

 

§ 6        Wanprestatie van de verhuurder 

Indien het sluiten van het contract tussen de klant en de verhuurder onmogelijk wordt (bijv. door insolventie van de verhuurder), wordt campstar ontheven van zijn verplichtingen uit het bemiddelingscontract.  

 

§ 7 Annulering 

(1) Annulering van de door de klant gemaakte reservering is alleen toegestaan indien dit contractueel is toegestaan door de respectievelijke huurvoorwaarden van de verhuurder van de motorhomes. De klant dient zich bij het verhuurbedrijf te informeren over eventuele annuleringsmogelijkheden en de juridische gevolgen daarvan.  

(2) Een niet-bindend overzicht van de opzeggingsmogelijkheden van de respectieve verhuurder kan door de klant worden geraadpleegd op de website www.campstar.com. Echter, alleen en uitsluitend de respectievelijke geldige voorwaarden van de verhuurder zijn van toepassing. campstar is niet aansprakelijk voor de presentatie van de annuleringsmogelijkheden in geval deze onjuist zijn.  

(3) Annuleringen kunnen per e-mail naar campstar worden gestuurd. Als tijdstip van annulering geldt het tijdstip van ontvangst van de e-mail door campstar tijdens de openingsuren. De openingstijden van campstar zijn ma-vr 9.00-18.00 CET buiten de feestdagen. Indien een annulering buiten deze openingstijden door campstar wordt ontvangen, wordt deze geacht te zijn ontvangen om 9.00 uur op de eerstvolgende werkdag.  

(4) Indien een annulering 180 dagen voor de afhaling resulteert in een hoger bedrag dan de 20% die bij de reservering werd betaald, moet het verschil onmiddellijk worden betaald. 

(5) In gevallen waarin technische fouten zijn opgetreden in de elektronische communicatie van de klant met campstar en/of van campstar met de exploitant en/of in gevallen van overboeking als gevolg van de ontvangst van gelijktijdige boekingen, heeft campstar het recht om geboekte diensten van de klant zonder vervanging te annuleren binnen een periode van 96 uur na verzending van de boekingsbevestiging. In dat geval worden de reeds gedane betalingen aan de klant terugbetaald. Verdere aanspraken van de klant, om welke rechtsgrond dan ook, zijn uitgesloten. 

 

§ 8        Huurperiode en berekening van de huurprijs 

(1) Het voertuig is vast gereserveerd voor het door de klant bevestigde tijdstip. Bij de berekening van de huurprijs wordt één volledige huurdag in rekening gebracht voor elke 24 uur of gedeelte daarvan. De klant is verplicht de camper op het gereserveerde tijdstip af te halen en ook weer terug te brengen. Indien de camper niet of te laat wordt afgehaald, blijft de klant verplicht de overeengekomen huurprijs volledig aan de verhuurder te betalen.  

(2) Ongeoorloofde verlengingen van de overeengekomen huurperiode kunnen leiden tot aanzienlijke extra kosten.  

(3) In geval van voortijdige teruggave van de camper dient de overeengekomen huurprijs volledig te worden betaald. 

 

§ 9        Overname en teruggave van het voertuig, borg 

(1) Bij de overname en teruggave van het motorhome moeten eventuele schade, ontbrekende onderdelen of onvoldoende vulling van de tank door de partijen worden vastgesteld en geregistreerd. 

(2) Bij de overname van het voertuig is de klant verplicht een waarborgsom achter te laten bij het verhuurbedrijf in overeenstemming met de respectievelijke huurovereenkomst. Deze borgsom dient met een creditcard te worden betaald. De klant moet ervoor zorgen dat er voldoende saldo op de creditcard staat. Debetkaarten en prepaid kaarten worden meestal niet aanvaard door de verhuurbedrijven. Indien de waarborgsom niet betaald kan worden volgens de respectievelijke voorwaarden van het verhuurbedrijf, is het verhuurbedrijf gerechtigd de overdracht van de camper te weigeren zonder dat de verplichting tot betaling van de huurprijs vervalt. 

 

§ 10        Reparaties   

Indien de gehuurde camper defect raakt of betrokken raakt bij een ongeval, dient de klant het verhuurbedrijf hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Reparaties mogen nooit zelfstandig worden uitgevoerd zonder toestemming van het Verhuurbedrijf. 

 

§ 11        Rijbewijs en leeftijd van de bestuurder   

(1) Met betrekking tot de minimum- en maximumleeftijd van de bestuurder zijn de respectievelijke huurvoorwaarden van het verhuurbedrijf van toepassing. Dit geldt ook voor de vereisten inzake de andere documenten die aan het verhuurbedrijf moeten worden voorgelegd, zoals rijbewijs en paspoort/identiteitskaart. In veel gevallen moeten de originele documenten worden overgelegd, zijn er eisen inzake de minimumleeftijd van de bestuurder en het bestaan van het rijbewijs en is de overlegging van een internationaal rijbewijs noodzakelijk. Campstar wijst erop dat in geval van niet-naleving van deze vereisten, de verhuurder kan weigeren de camper over te dragen zonder de verplichting tot betaling van de huur te verbeuren.  

(2) De wijziging van de door de huurder opgegeven gemachtigde bestuurder is meestal uitgesloten en kan eventueel tot aanzienlijke extra kosten leiden.  

 

§ 12        Verzekeringen  

(1) Wat de verzekeringen (aansprakelijkheid, omnium) betreft, gelden de voorwaarden die door de respectieve verhuurbedrijven in de respectieve rechtsstelsels zijn vastgesteld.  

(2) campstar wijst erop dat de aansprakelijkheidsverzekering van veel verhuurbedrijven in het buitenland slechts een beperkte dekking heeft. Het is de verantwoordelijkheid van de klant na te gaan of de respectieve verzekeringsvoorwaarden aan zijn of haar eisen voldoen. Indien zich een geval van aansprakelijkheid voordoet waarvan het schadebedrag het respectieve verzekerde bedrag van de aansprakelijkheidsverzekering van het verhuurbedrijf overschrijdt, is er geen verzekeringsdekking. In de meeste gevallen is het mogelijk om bij de verhuurder een aanvullende verzekering af te sluiten..  

 

§ 13        Garantie  

(1) Als agent is Campstar niet de verhuurder van de camper en aanvaardt daarom geen enkele garantie voor de contractuele diensten van de verhuurder. 

(2) Alle door campstar verstrekte informatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Campstar aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten bij het invoeren of overdragen van gegevens.  

(3) De informatie over campstar wordt meestal door de exploitanten verstrekt. Elke exploitant is als enige verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door hem verstrekte informatie. Dit geldt met name voor de prijzen en de beschikbaarheid. De garantie van campstar voor door de exploitant verstrekte informatie is uitgesloten..  

 

§ 14       Aansprakelijkheid 

(1) campstar is voor haar eigen diensten en gedragingen zonder enige beperking alleen aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid. Voor eenvoudige nalatigheid is Campstar alleen aansprakelijk in geval van schending van dergelijke verplichtingen, waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van het contract mogelijk maakt, en waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van het contract in gevaar brengt en op de nakoming waarvan de klant regelmatig mag vertrouwen (zogenaamde kardinale verplichtingen).  

(2) In dit verband is de aansprakelijkheid van Campstar beperkt tot typische en voorzienbare schade en is het maximumbedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot het tienvoud van de waarde van het door de klant met de verhuurder gesloten contract.  

(3) De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing in geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid.  

(4) De aansprakelijkheid op grond van de Wet Productaansprakelijkheid en op grond van andere dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen blijft onaangetast door de bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen..  

 

§ 15 Overmacht 

campstar is niet aansprakelijk voor gevallen van overmacht. Hieronder vallen met name oorlogen, rellen, vliegtuigkapingen, terroristische aanslagen, natuurrampen van welke aard dan ook, stroomuitval, stakingen, uitsluitingen en dergelijke.    

 

§ 16        Slotbepaling 

(1) De rechtsverhouding tussen campstar en de klant is onderworpen aan het recht van de Republiek Oostenrijk, met uitsluiting van de UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods. In het geval van consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.  

(2) Indien een bepaling van deze AV ongeldig is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De ongeldige bepaling wordt vervangen door een bepaling die in economisch opzicht de betekenis en het doel van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert op een juridisch effectieve wijze. Hetzelfde geldt voor eventuele mazen in de wet. 

Overzicht