Regler & Villkor för fordonshyrning

Generella Regler & Villkor för Användande av Webbsidan www.campstar.com för Hänvisning av Hyresavtal om Mobilt Boende.

1
 § 1        Föremål för överenskommelse

(1) Dessa regler & villkor styr avtalsförhållandet mellan campstar Worldwide Camping GmbH, Stadtdeich 5, 20097 Hamburg, Tyskland (härefter refererad till som "campstar"), och användare a webbsidan www.campstar.com (härefter refererad till som "Kunder") som använder den här plattformen för att påbörja hyresavtal med parter som erbjuder fordon för mobilt boende för uthyrning (härefter refererade till som "Leverantörer").

(2) campstar själv erbjuder inte några mobila boenden för uthyrning.

(3) campstar hänvisar endast mobila boenden åt konsumenter, inte företag.

(4) campstar förser endast Kunder med en möjlighet att påbörja - och vid fordonsacceptans, att gå in i - hyreskontrakt med tyska och internationella parters som erbjuder mobilt boende för hyra. Sådana avtal binder endast Kunder och Leverantörer, varvid campstar går in i ett fritt hänvisningskontrakt med Kunder baserat på dessa generella regler och villkor.

(5) campstar är inte skyldig eller hänvisar resetjänster eller packet (resor), vilket är varför lagbestämmelser angående resekontraktet (inkluderande men inte begränsat till §§ 651 et seqq. av Civilkoden (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB)) inte tillämpas. Kunder hyr fordon direkt från Leverantörerna genom hänvisningstjänster renderade från campstar, och de använder sådana fordon för deras syften på deras egna ansvar.

2
§ 2        Avslutning (Kunder med campstar / Kunder med Leverantörer)

(1) Kunder utökar ett bindande erbjudande med att gå in i ett hänvisningskontrakt med campstar och bokar ett mobilt boende erbjudet av Leverantören, så fort de klickar på knappen "Boka Nu och Betala" vid slutet utav bokningsprocessen.

(2) Kundens erbjudande är inte accepterat tills tillgängligheten av det mobila boendet har verifierats utav Leverantören.

(3) Om Leverantören bekräftar tillgängligheten av det mobila boendet, accepterar campstar Kundens erbjudande att gå in i ett hyreskontrakt genom att skicka en orderbekräftelse tillsammans med en voucher via e-mejl. Vouchern berättigar Kunden att gå in i ett hyreskontrakt med Leverantören. campstar har inga skyldigheter i fall att Leverantören vägrar att gå in i avtalet med Kunden.

(4) campstar kommer sträva efter att skicka orderbekräftelsen och vouchern inom fem arbetsdagar från mottagandet av Kundens erbjudande. Kunden är inte längre bunden vid sitt erbjudande efter tidsperioden har löpt ut. Dock är Kunden fri att acceptera en orderbekräftelse som anländer efter en sådant förlopp.

(5) Kunden går in i hyresavtalet med Leverantören vid tidpunkten för fordonsbekräftelse på plats. Hyresavtal och hyresvillkor reflekterar Leverantörens preferenser och lagarna i det relevanta landet.

(6) Leverantörens hyresavtal och hyresvillkor kan granskas med Leverantören när hyresavtalet exekveras på platsen. I de fall där dessa generella regler och villkor kommer i konflikt med Leverantörens hyresvillkor, gäller det senare.

(7) campstar kommer förse Kunder med en sammanfattning av Leverantörens hyresvillkor i fråga, både på sin webbsida och som del utav orderbekräftelsen. En sådan sammanfattning är menad att förse Kunden med en första överblick av hyresvillkoren; campstar garanterar inte att sammanfattningen av Leverantörens hyresvillkor är komplett, noggrann och aktuell, och campstar accepterar ingen ansvar i det här avseendet.

(8) Kunden får inte göra ändringar till bokningen, efter detta faktum.

3
§ 3        Priser

(1) Priserna vi lägger upp för mobilt boende inkluderar mervärdesskatt (VAT) och är angivna i EUR eller den relevanta, lokala valutan.

(2) Med respekt för vissa erbjudanden från länder utanför Eurozonen, förser campstar endast det ungefärliga priset i EUR; det slutgiltiga priset kommer att faktureras av Leverantören i den passande valutan. Om så är fallet, kommer campstar notera så mycket.

4
§ 4        Kategorier för mobilt boende

(1) Reservationer och bekräftelser tillämpas till den bokade kategorin, inte en specifik model, med det nämnda fordonet fungerande som ett exempel för en given fordonskategori. Leverantörer reserverar rättigheten att förse Kunder med ett fordon med lika eller större värde.

(2) De mobila boenden som Leverantörerna förser Kunderna kan variera i längd och höjd inom den bokade kategorin. I fall av uppgraderingar, rekommenderar campstar att förbokningar på färjor och parkeringsplatser görs för den största möjliga kategorin. Något ansvar för campstars del för extra kostnader och skador som resulterar från Leverantörens förseende av ett större fordon är uttryckligen exkluderat.

5
§ 5        Betalning

(1) Så fort hänvisningskontraktet har blivit utfört, är hyran ämnad till Leverantören betalbar.

(2) Kunder kan utföra betalningar med kreditkort eller sådana alternativa betalningsmetoder som campstars hemsida anger för ett givet land.

(3) campstar är berättigad att samla in summan å Leverantörens vägnar - och till en sådan utsträckning, betalningar till campstar anses vara gjorde till operatören. campstar kommer framställa ett kvitto som skickas via e-mejl efter överföringen av orderbekräftelsen.

(4) campstar är varken en bank, än heller licenserad att erbjuda bank- eller betaltjänster av något slag. campstar har ingått partnerskap med Payvision B.V. för att kunna erbjuda finansiella tjänster. Payvision B.V. är en finansiell institution, registrerad i Nederländerna med Handelskammarnummret 37078111, och är kontrollerad och licenserad utav den Holländska Centralbanken (De Nedelandsche Bank N.V.). Tjänsterna givna av Payvision kan inkludera men är inte begränsade till (i) behandlingen utav transaktioner, (ii) insamlingen för fonder och/eller (iii) utbetalningar av (tredje-part) fonder.

(5) Så fort betalningen har tagits emot, mottager Kunden ett kvitto, vilket ska visas upp för Leverantören tillsammans med orderbekräftelsen och vouchern, vilket är ett krav för tillhandahållandet av det mobila boendet.

(6) I den mån som Kunden avser att boka extra och ytterligare tjänster, campstar kommer att skicka sådana förfrågningar vidare till Leverantören. Kunden kommer att täcka alla relaterade kostnader direkt, på plats med den lokala valutan.

(7) Uthyrningskostnaden inkluderar inte kostnaden för användningen utav det mobila boendet, inkluderat men inte begränsat till bränsle och andra förbrukningsvaror, tullavgifter, färjor, parkering och (camping)platsavgifter.

6
§ 6        Leverantörsfel

I de fall där ett avslutande mellan Kunder och Leverantörer inte kan fortsätta (t.ex. som ett resultat av Leverantörens insolvens), blir campstar fri från sina skyldigheter under hänvisningskontraktet.

7
§ 7        Avbokning

(1) Kunden får avboka sin reservation endast om, och till den utsträckningen, Leverantörens tillämpade hyresvillkor ger kontraktstillstånd. Kunden måste fråga leverantören om möjligheten för avbokning och några juridiska konsekvenser.

(2) Kunden får gå igenom en given Leverantörs avbokningsalternativ på webbsidan www.campstar.com. Dock tillfaller då endast Leverantörens avsättningar, och campstar tar på sig inget ansvar över hur avbokningsalternativen är representerade i de fall de är felaktiga.

(3) Avbokningar kan kommuniceras via e-mejl, och en notis om avbokning anses vara mottagen när e-mejlet når campstar under vanliga arbetstider, 9:00 till 18:00 CET, exkluderat offentliga helgdagar. I de fall en avbokning har skickats utanför dessa arbetstider, anses den att ha anlänt klockan 9:00 på morgonen nästa arbetsdag.

8
§ 8        Hyresperiod och beräkning utav hyran

(1) Fordonet är bokat för den bekräftade perioden av Kunden på ett bindande vis. För syftet att beräkna hyran, varje - även ofullständig - 24-timmars period räknas som en hel hyresdag. Kunden måste hämta och lämna tillbaka det mobila boendet vid de specificerade tidspunkterna i bokningen. I det fallet att ett mobilt boende inte hämtas, eller hämtas för sent, förblir Kunden skyldig att betala den hela, avtalade hyresavgiften.

(2) Oauktoriserad förlängning av den avtalade hyresperioden kan resultera i signifikanta tillagda avgifter.

(3) Kunden är skyldig att betala hela den avtalade hyresavgiften, även om det mobila boendet lämnas tillbaka tidigt.

9
§ 9        Ta i besittning och lämna tillbaka fordon, säkerhetsdeposition

(1) När det mobila boendet tas i besittning och återlämnas, ska fordonet kontrolleras för skador, saknade delar och bränslenivå, och parterna måste dokumentera allt relevant som upptäcks.

(2) När det mobila boendet tas i besittning, måste Kunden lämna en säkerhetsdeposition hos Leverantören i enlighet med hyresavtalet. De flesta Leverantörer accepterar inte betalkort eller förbetalda kort för det här syftet. I det fall en säkerhetsdeposition inte kan ges i bestämmelse med Leverantörens tillämpade regler, kan Leverantören neka överlämning av det mobila boendet, samtidigt bibehålla sitt anspråk till hela betalningen för hyresavgiften.

10
§ 10      Reparationer

I fallet att det hyrda mobila boendet bryts ihop eller är involverad i en olycka, måste Kunden omgående meddela Leverantören. Under inga omständigheter får reparationer göras oberoende från Leverantörens godkännande.

11
§ 11      Körkort och förarens ålder

(1) Med respekt till en möjlig lägsta eller högsta ålder hos föraren, tillämpas Leverantörens hyresvillkor. Detta är likaledes sant för krav angående andra referenser att framföra till Leverantören, så som körkort och pass/ID-foto. I många fall krävs original-ID, ett krav på förarens lägsta ålder, körkort (måste vara giltigt och aktuellt) och ett internationellt körkort krävs. campstar noterar att Leverantören kan vägra överlämning utav det mobila boendet, samtidigt bibehålla sitt anspråk till hela betalningen för hyresavgiften om dessa krav inte uppfylls.

(2) I de flesta fallen är en extra förare exkluderat och kan resultera in signifikanta extra avgifter.

12
§ 12      Försäkring

(1) Med hänsyn till försäkring (ansvar, omfattande täckning), kan reglerna specificerade av Leverantören, som ställs fram i gällande lagliga koder, tillämpas.

(2) campstar noterar att, i fall av flera Leverantörer, ansvarsförsäkring utomlands är begränsad till en bestämd täckningssumma. I deras egna ansvar, Kunder måste bestämma huruvida försäkringens regler möter deras krav. I alla försäkrade event, för vilken mängden skador överskrider den tillämpliga summan under Leverantörens ansvarsförsäkringspolicy, är inget försäkringsskydd tillgängligt. Dock i de flesta fallen, tillagda försäkringar kan införskaffas genom Leverantören.

13
§ 13      Garanti

campstars roll är den av en mäklare, vilket är därför den inte erbjuder mobila boenden för uthyrning och, följaktligen, inte erbjuder någon garanti för Leverantörens tillfredsställande av avtalsförpliktelserna.

14
§ 14      Ansvar

(1) campstar är gränslöst ansvarig för sin egna prestanda och förrättar sig endast i den utsträckningen att den agerar med avsikt eller grov oaktsamhet. I fall av basisk oaktsamhet, är campstars ansvar begränsat till brytning av arbetsuppgifter (i) tillfredsställelsen av vilken är absolut viktigt för fulländningen av avtalet, (ii) brytningen av vilken äventyrar objektet därav och (iii) överensstämmelse av vilken Kunden kan rimligen lita på (så kallade kardinalförpliktelser).

(2) Till sådan utsträckning, campstars ansvar är begränsat till förutsebara skador vanligen associerad med avtalet i fråga och täckta upp till tio gånger värdet på avtalet ingått mellan Leverantören och Kunden.

(3) De föregående uteslutningarna och begränsningarna tillämpas inte till skador på livet, kropp eller hälsa.

(4) De föregående begränsningarna till ansvar påverkar inte ansvar under "Lagen om Produktansvar" och även andra ansvarsbestämmelser ålagda enligt lag.

15
§ 15      Force Majeure

campstar bär inget ansvar i fall av Force Majeure, vilket inkluderar krig, oroligheter, flygplanskapning, terroristattacker, naturkatastrofer av alla dess slag, strömavbrott, strejker och liknande event.

16
§ 16 Diverse

(1) Juridiska relationer mellan campstar och Kunden styrs av lagarna i den Federala Republiken Tyskland, till uteslutningen av CISG. Konsumenter är bundna av sådant val av lag endast om och till den utsträckningen att det beviljade skyddet inte är förnekad under obligatoriska regler under lagen i det landet där konsumenten har sin permanenta hemvist

(2) I fallet att en tillhandahållande av dessa generella regler och villkor är verkningslösa, de resterande tillhandahållanden härav ska fortsätta i full kraft och effekt, och de verkningslösa tillhandahållanden är ansedda att ha blivit ersatta av effektiva, som må vara bäst liknande i meningen och syfte av de verkningslösa tillhandahållanden i ekonomiska villkor. Detsamma gäller för potentiella gap funna häri.