Användarvillkor

Generella Användarvillkor för Webbsidan campstar.com

Dessa Generella Regler och Villkor ska tas i effekt från: 01.09.2019

1
Kontraktets ämne

(1) Dessa Regler och Villkor tillämpas till avtalsförhållandet mellan campstar Worldwide Camping GmbH, Stadtdeich 5, 20097 Hamburg (härefter refererad till som "campstar") och användare på webbsidan www.campstar.com som efterfrågar och/eller bokar tjänster från camping operatörer via den här plattformen (härefter refererade till som "kunder").

(2) campstar erbjuder två olika tjänster till sina kunder.

(3) campstar erbjuder mäkleri för vissa utav campingarna erbjudna på www.campstar.com. Kunderna slutför ett agentavtal med campstar och campstar förmedlar avtalet mellan kunden och operatören angående campingoperatörens (härefter refererade till som "operatörer") tjänster. Till dessa campingar tillämpas sektion 1 och sektion 3 av dessa Regler och Villkor.

(4) För de andra campingarna, det enda alternativet är att kontakta campingoperatörerna direkt via webbsidan, www.campstar.com. I det här fallet, ett medlingskontrakt mellan campstar och kunden är inte ingått. På det här sättet kan kunden självständigt sluta ett kontrakt med operatören. Sektion 2 och Sektion 3 av Regler och Villkor tillämpas till dessa campingar.

2
Sektion 1: Regler och Villkor för mäkleri av operatörens tjänster

§ 1 Slutandet av kontraktet

(1) Ett erbjudande från kunden att sluta kontraktet med operatören är bindande, om vid slutet utav bokningsprocessen knappen "Boka nu och betala" har aktiverats.

(2) Kontraktet med operatören är slutet med mottagningen av en bokningsbekräftelse i elektronisk form, till kunden.

(3) Vid mottagandet av den här bokningsbekräftelsen, ett gratis medlingskontrakt mellan kunden och campstar skapas.

(4) kunden är tillrådd att det inte finns någon lagstadgad rätt för återkallelse av kontraktet med operatören, i enlighet med §312 g Para. 2 S. 1 Nr. 9.

3
§ 2 Betalning, Kvitto och Bokningsbekräftelse

(1) Med slutandet av kontraktet med operatören, mottar kunden ett elektroniskt kvitto för tjänsterna bokade av operatören. Om inte annat är avtalat, ska summan som har blivit avtalad betalas vid mottagandet utav kvittot av kunden.

(2) Kunden har valen att göra en omedelbar banköverföring, betala med kreditkort och, om möjligt, de alternativa betalningsmetoderna i de individuella länderna angivna på campstars webbsida som betalningsmetod.

(3) campstar är berättigad att samla summan som visas som bevis på betalning till operatören. Betalningar till campstar anses gjorda till operatören.

(4) campstar är varken en bank, än heller licenserat att erbjuda bank- eller betaltjänster av något slag. campstar har ingått partnerskap med Payvision B.V. för att kunna erbjuda finansiella tjänster. Payvision B.V. är en finansiell institution, registrerad i Nederländerna med Handelskammarnummret 37078111, och är kontrollerad och licenserat utav den Holländska Centralbanken (De Nedelandsche Bank N.V.). Tjänsterna givna av Payvision kan inkludera men är inte begränsade till (i) behandlingen utav transaktioner, (ii) insamlingen för fonder och/eller (iii) utbetalningar av (tredje-part) fonder.

(5) Efter mottagning av betalningen, mottar kunden ett kvitto, vilket anses som en bokningsbekräftelse. Vid uppvisning av bokningsbekräftelsen, är kunden berättigad till anspråket av tjänsterna från operatören.

4
§ 3 Uppsägning av kontraktet med operatören av kunden

(1) Kunden kan dra tillbaka sin reservation, upp till 48 timmar före ankomstdatumet, baserat på de följande villkoren (see Para 2 och Para 4). Uppsägning måste göras till campstar via e-mejl (bookings@campstar.com).

(2) Kunden är tillåten till en 48 timmars, avgiftsfri uppsägningsperiod, efter att bokningen har utförts, förutsatt att den inte hamnar i konflikt med sektion 1, §3 Para. 1.

(3) Om kunden drar sig ur kontraktet med operatören före resans början, eller om kunden inte startar resan, förlorar operatören sitt anspråk till den avtalade ersättningen. Istället kan operatören, om uppsägningen inte är operatörens fel eller i fall av force majeure, kräva en rimlig kompensation för försiktighetsåtgärderna tagna och utgifterna som har uppkommit vid tidpunkten för uppsägningen.

(4) När kompensationen ska uträknas, i enlighet med paragraf 1, ska operatören ta sparade utgifter i åtanke, och möjliga andra användningar av tjänster som skulle ha försetts till kunden. Kompensationen ska bli kalkylerad för operatören enligt följande efter datumet campstar har mottagit kundens meddelande om uppsägning:

  • Mer än 30 dagar före ankomstdatumet: 20% av den betalda summan
  • 29 dagar - 7 dagar före ankomstdatumet: 70% av den betalda summan
  • Färre än 7 dagar före ankomstdatumet: 100% av den betalda summan

(5) Kunden är fri att bevisa för operatören att inga kostnader, eller väsentligt lägre kostnader har uppkommit än klumpsumman angiven ovan.

5
§ 4 Ändringar

(1) Kunden är inte berättigad för anspråk till ändringar efter kontraktet med operatören har slutits. Dock är campstar redo att agera som en mellanhand i fall av svårigheter med operatören.

(2) Ändringar till en bokning är möjligt, som en avbokning följt utav en ny bokning. Avbokningsregleringarna i enlighet med §3 av del 1 av dessa villkor tillämpas.

6
§ 5 Uppsägning av bokade tjänster från campstar

I fall av att tekniska problem har uppstått i den elektroniska kommunikationen från kunden till campstar och/eller från campstar till operatören och/eller i fall av överbokning, p.g.a. mottagande av flera bokningar samtidigt, är campstar berättigad att avbryta bokade tjänster från kunden inom en 48 timmars period efter bokningsbekräftelsen har skickats, utan ersättning. I det här fallet kommer kunden få tillbaka hela den redan betalade summan. Andra anspråk från kunden på någon juridisk grund utesluts.

7
§ 6 Garanti

(1) Som en mellanhand, campstar antar inga garantier för avtalstjänsterna från operatören. Dock är campstar redo att agera som en mellanhand i fall av svårigheter med operatören.

(2) All information angiven av campstar har blivit samlad med ytterst försiktighet. Dock kan inget ansvar accepteras för fel i datainsamlingen eller dataöverföringen.

(3) Informationen på www.campstar.com kommer för det mesta från operatörerna. Varje operatör bär sitt eget ansvar för noggrannheten, fullständigheten och aktualiteten av informationen. Detta tillämpas särskilt priser och tillgänglighet. campstar ger inga garantier för informationen angiven av operatören.

8
§ 7 Ansvar

(1) campstar är inte ansvarig för slutandet utav kontraktet med operatören. Detta tillämpas även till alla defekter och skador som uppstår från och i samband med bestämmelserna av operatörens tjänster till kunden. Dessa ska endast hävdas i avtalsförhållandet med operatören.

(2) campstar är ansvarig utan begränsning för sina egna tjänster och uppförande, endast i fall med avsikt och grov oaktsamhet. I fall med simpel oaktsamhet, ska campstar endast vara ansvarig i de fall av brytning från de förpliktelser var fullföljande är grundläggande för det ordentliga utförandet av kontraktet, vars brytning äventyrar utförandet av syftet av kontraktet och vars uppfyllande kunderna kan vanligtvis lita på (Kardinalförpliktelser).

(3) I enlighet med detta, campstars ansvar är begränsat till i kontrakt typiska och förutsebara skador och det maximala ansvaret begränsas till kontraktets värde av kontraktet med operatören.

(4) De ovan nämna uteslutningarna och begränsningarna av ansvar ska inte tillfalla i fall av skada på liv, kropp eller hälsa.

(5) Ansvar under "Lagen om Produktansvar" och andra obligatoriska lagstadgade ansvarbestämmelser, ska förbli opåverkade av de ovan nämna begränsningarna av ansvar.

9
§ 8 Force Majeure

campstar bär inget ansvar i fall av Force Majeure. Detta inkluderar framför allt krig, oroligheter, flygplanskapning, terroristattacker, naturkatastrofer av alla dess slag, strömavbrott, strejker och liknande incidenter.

10
Section 2: Regler och Villkor för användandet av webbsidan och kontaktoperatörer

§ 1 Innehåll på www.campstar.com

(1) campstar förser endast information om campingerbjudanden och campingtjänster som inte kan bokas i enlighet med sektion 1 av dessa regler.

(2) campstar gör varje ansträngning att försäkra att www.campstar.com är så fungerande och tillgänglig på internet som möjligt. Den obegränsade tillgängligheten och felfria användandet är webbsidan är inte en skyldighet. campstar förutsätter inga garantier för tekniska defekter, särskilt för den konstanta och oavbrutna tillgängligheten till databasen och dess innehåll och/eller för komplett och felfri återskapande av innehåll som har lagts in i databasen.

(3) campstar kommer använda sina bästa ansträngningar att försäkra kvalitén och noggrannheten i den försedda informationen till användarna och kommer sträva efter att fortsätta förbättra den. Dock accepterar campstar inget ansvar eller skyldighet för noggrannheten i den försedda informationen.

11
§ 2 Bokningar och erbjudanden presenterade på www.campstar.com

(1) En användare som önskar sluta ett kontrakt över ett erbjudande som ligger på campstar.com måste kontakta campingoperatören direkt.

(2) Kontraktet sluts endast mellan operatören på campingen och användaren. campstar mäklar inte detta kontrakt och blir inte själv en avtalspartner med kunden.

(3) campstar förnekar alla garantier och representationer att innehållet på www.campstar.com är precist och komplett.

(4) campstar förnekar särskilt alla garantier och villkor att kontrakt som är påbörjade eller som har ingåtts med grund till de erbjudanden placerade på www.campstar.com kommer bli verkställda under lagarna i landet i vilket kontraktet utförs i.

12
Section 3: Regler för användning

§ 1 Manipulation av hemsidan

(1) Användare får endast använda webbsidan med de funktionaliteter försedda av campstar.com. Det är inte tillåtet att gå om dessa funktionaliteterna, särskilt genom att använda en obehörig mjukvara, t.ex. sökmjukvara. Alla överträdelser kommer att åtalas av campstar.

(2) Användare får inte integrera, länka till och/eller på annat sätt länka innehållet på webbsidan till någon annan webbsida.

13
§ 2 Databasrättigheter

campstar äger rättigheterna till innehållet av webbsidan och databasen. campstar är uteslutande berättigad till all upphovsrätt, varumärken och andra skyddade rättigheter till databasarbetet, databasen, innehållet som har gjorts tillgängligt, information och andra designer.

14
§ 3 Ändringar till dessa Regler och Villkor

campstar förbehåller rätten att ändra dessa Regler och Villkor när som helst och att inkludera dem i framtida kontrakt som ändrade.

15
§ 4 Dataskydd

(1) campstar samlar, behandlar och använder kunders personliga information endast om det finns ett juridiskt effektivt samtycke eller en juridisk bestämmelse som tillåter samlingen, behandlingen och/eller användningen utav informationen. campstar samlar, behandlar och använder sån information som är nödvändig för bestämmelsen för campstars tjänster och användandet och bruket av campstar-plattformen, eller tjänsterna erbjudna av operatören i enlighet med detta.

(2) Överförandet av data till en tredje part är uteslutet. Överföring utav data till tredje parter sker endast i den utsträckning för slutförande av ett kontrakt med operatören.

(3) Mer information om dataskydd och hanteringen av personliga data kan hittas i dataskyddsdeklarationen på www.campstar.com

16
§ 5 Slutlig bestämmelse

(1) Det juridiska förhållandet mellan campstar och användaren ska regleras enligt lagarna av den Federala Republiken Tyskland till uteslutning av Lagen för internationella köp (CISG). För konsumenter, detta val utav lag ska endast tillämpas i den utsträckning att det beviljade skyddet inte dras tillbaka av obligatoriska bestämmelser av lagarna i landet där konsumenten har sin vanliga bostad.

(2) Om en bestämmelse av dessa Regler och Villkor är ogiltig, ska de kvarvarande bestämmelserna förbli opåverkade. Den ineffektiva bestämmelsen ska ersättas av en som kommer närmast till betydelse och syfte av den ineffektiva bestämmelsen, på ett juridiskt effektivt sätt. Det samma tillämpas på möjliga kryphål.